Innovaatiotoiminnan tilannekuva 2021 - Koronakriisin jälkeen on edessä kiristynyt innovaatiokilpailu


Korona-kriisin laaja-alaiset vaikutukset kotimaiseen ja kansainväliseen talouteen tulevat esiin vähitellen. Pirkanmaan kriisistä selviytymistä heijastava innovaatiotilannekuva nostaa esiin kiinnostavia havaintoja tulevaisuuteen heijastuvista muutoksista.

Kriisin hoidossa keskeinen politiikkatyökalu oli Suomessa Business Finlandin myöntämä häiriörahoitus, jota Pirkanmaalle kohdistui peräti 114 miljoona euroa. Kehittämistoimintaan kohdistettua rahoitusta on kritisoitu huonosta osumatarkkuudesta kriisistä pahiten kärsineisiin yrityksiin. On kuitenkin ilmeistä, että merkittävät lisäkehityspanokset valikoituihin uudistumiskykyisiin yrityksiin ovat sekä pitäneet yllä dynaamista yrityskantaa että tuoneet innovaatiorahoituksen ja -toiminnan piiriin yrityksiä, jotka eivät sinne ennen ole yltäneet. Kaivattu innovaatiopohjan leveneminen voi tulevina vuosina näkyä entistä monipuolisempana arvonluontina ja elinkeinorakenteen monipuolistumisena, mitä uusi kestävä kasvu välttämättä tarvitsee.

Kriisin myötä digitaalinen siirtymä on konkretisoitunut ja edennyt yhteiskunnassa vauhdikkaasti. Kasvanut kehittämisrahoitus on mahdollistanut yrityksissä yleistä digipakkoa pidemmät loikat kohti uusia toimintamalleja, mikä lupaa hyvää tulevien vuosien kilpailukyvylle.

Kuva innovaatiotilannekuvan indikaattorinostoista
Kuva: Ulnor Uotila

Merkittävää on, että liiketoiminnan uudistumiselle tärkeä startup- ekosysteemi on Pirkanmaalla jatkanut vahvistumistaan kriisistä huolimatta. Startupien määrä alueella on kasvanut, eikä kasvurahoituksen positiivinen trendi ole vaikeinakaan aikoina taittunut.

Korkeakoulusektori on taloudellisesti haasteellisessa tilanteessa valtion perusrahoituksen vähentyessä. Sisällöllisesti kehitys on kuitenkin monelta osin hyvällä tolalla, mistä kertoo korkeakoulujen jatkuvasti parantunut menestys kilpaillussa tutkimusrahoituksessa. Erityisesti Suomen Akatemian rahoitus korkeatasoiselle tutkimukselle vahvistuu jatkuvasti, mikä luo entistä parempaa pohjaa tutkimukseen ja huippuosaamiseen perustuville tulevaisuuden innovaatioille.

Pirkanmaan varovaisen optimistista akuutin kriisin jälkeistä innovaatiotilannetta on tarkasteltava suhteessa globaaliin toimintaympäristöön. Global Innovation Index 2021 –raportin mukaan maailmanlaajuisesti vuonna 2019 innovointiin tehdyt investoinnit olivat ennätyksellisen korkeita: T&K-investoinnit kasvoivat 8,5 prosenttia. Julkiset T&K-määrärahat kasvoivat edelleen vuonna 2020. Maailman suurimmat T&K-toimintaa harjoittavat yritykset lisäsivät T&K-rahoitustaan noin 10 % vuonna 2020. T&K-intensiivisistä yrityksistä 60 % ilmoitti lisänneensä T&K-rahoitusta.

Kriisi on siis lisännyt merkittävästi globaalin innovoinnin vauhtia. Jotta voimme pysyä kilpailijoiden vauhdissa ja uudistuvissa verkostoissa mukana, on Pirkanmaan T&K-investointitaso saatava kansallisen 4 prosentin tavoitteen mukaiselle kasvu-uralle. Euroina tämä tarkoittaisi Pirkanmaalle karkeasti 20:n julkisen, 40:n yksityisen ja 10 kansainvälisen rahoitusmiljoonan kasvutavoitetta T&K-toimintaan vuosittain. Pystymmekö tähän?

Petri Räsänen
Johtaja, innovaatio- ja tulevaisuustyö Pirkanmaan liitto

Teemamittarit

(Klikkaa otsikkoa ja tutustu tilannekuvan sisältöihin tarkemmin.)

Syventymät


(Klikkaa otsikkoa ja tutustu tilannekuvan sisältöihin tarkemmin.)

TKI-investoinnit

Digitalisaatio

Yrityskasvu & korkeakoulut

Kansainvälisyys

Iskukyky


Lisätietoja: Petri Räsänen, Innovaatio- ja tulevaisuustyön johtaja, 040-7723008
Ulnor Uotila, Tietojohtamisen asiantuntija, 044-4222268