Innoful Finland

Kirjoittajat: Harri Länsipuro, innovaatiopäällikko, innovaatiopalvelut Tampereen yliopisto,
Pirjo Kutinlahti neuvotteleva virkamies, TEM
Pasi Sorvisto (Johtaja SPARK Finland)

”Vaikka suurin osa innovaatioista ei koskaan näe päivänvaloa, tämä ei tarkoita, että niillä ei olisi potentiaalia - päinvastoin. Joskus oikeiden kumppaneiden, työkalujen ja neuvojen löytäminen on vain liian vaikeaa. Innoful Finland on käytännönläheinen yhteiskehittämisen alusta, jolla luodaan arvoa tutkijoille, opiskelijoille, yrityksille ja yhteiskunnalle uusien ja skaalautuvien ratkaisujen avulla. Sen avulla autetaan toteuttamaan ideoita ja keksintöjä tarjoamalla konkreettisia tapoja parantaa markkinaymmärrystä, rakentaa globaaleja kontakteja, ja kehittää henkilöiden ja tiimien taitoja, yhdistäen ne samalla laajaan vertais- ja ammattilaisverkostoon.” Suomi on monilla eri sektoreilla korkean teknologian, huippututkimuksen ja osaamisen maa. Tätä potentiaalia ei kuitenkaan osata hyödyntää tarpeeksi. Pahimmillaan hyvät ideat jäävät kokonaan tunnistamatta tai ne jäävät pöytälaatikkoon, koska ei tiedosteta miten niitä voisi hyödyntää tai kaupallistaa. Lisäksi kehityskelpoisia tiimejä ei osata tunnistaa ja jos osataan, puutteellinen rahoitus sekä kaupallistamisosaaminen hidastavat ideoiden jalostamista innovaatioiksi ja kansainvälisiksi kasvuyrityksiksi.

Tuloksista ja tietotaidosta kansainvälisesti merkittävää kaupallista vaikuttavuutta

Yliopistot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset pyrkivät omalta osaltaan siirtämään koulutuksen ja tutkimuksen myötä syntyvää osaamista ja tutkimustuloksia yhteiskunnan hyödyksi. Yksittäiset toimijat toteuttavat kaupallistamista lähinnä toimialueidensa ja toimintaympäristönsä puitteissa. Verkottunut ja läpileikkaava toiminta jää resurssien vähyyden tai osaamisen puuttuessa taka-alalle. Lisäksi toimijoiden on usein hyvin usein vaikea rakentaa kyvykkyyksiä tukemaan tätä tärkeää tunnistamisen, kehittämisen ja orastavan kansainvälisen skaalauksen kentässä toimivia tai sinne pyrkiviä tiimejä. Vahvan ja näkyvän vaikuttavuuden saavuttamiseksi tarvitaan organisaatio- ja aluerajojen ylitse toimivaa läpileikkaavaa kansallista yhteistyötä, jossa yhdistyy kansainvälisen tason toimintamallit, osaaminen ja kontaktiverkostot.

Siksi Suomeen tarvitaan kansallisesti ja kansainvälisesti verkottuneita ja yhteisöllisiä toiminta- malleja, joiden avulla tutkimustuloksia voidaan hyödyntää uuden liiketoiminnan kehityksessä aiempaa paremmin ja nopeammin.

SPARK Finland suunnan näyttäjänä

Vuoden 2017 keväällä kansainvälinen yhteisöllinen ja useampaa yliopistoa läpileikkaava SPARK-ohjelmakokonaisuus rantautui Suomeen –SPARK Finland https://sparkfinland.fi/about-us/ . Neljän ja puolen vuoden toiminnan tulokset ovat vaikuttavia ja vakuuttavia - ohjelman kautta on kulkenut kymmeniä eri yliopistojen biotieteiden ja terveysteknologioiden aihiota tiimeineen, näistä on syntynyt lukuisia yrityksiä, joiden yhteenlaskettu rahoitus lasketaan jo kymmenissä miljoonissa. Keväällä 2021 SPARK Finland valittiin Euroopan top-25 bioalueen kärkikiihdyttämön joukkoon - https://www.labiotech.eu/best-biotech/biotech-incubators-europe/


Kuva 1: SPARK Finland -toimintamallin kulmakivet ja menestystekijät

Innoful Finland - nopeammin kansainvälisille markkinoille

SPARK Finlandin tulosten rohkaisemina usea yliopisto ja kaupunkialue määrittelivät ministeriöiden – TEM ja OKM - tuella vastaavan toimintamallin perusteet nopeuttamaan tutkimuspohjaisten liiketoimintaideoiden markkinoille pääsyä kolmella uudella toimialueella –Resource Intelligence (resurssiälykkyys / kiertotalous), Food Systems (ravintojärjestelmät) ja City Regions (kaupunkiratkaisut). Nämä tukeutuvat SPARK Finlandin toimintamallin kulmakiviin toimialakohtaiset erityispiirteet ja tarpeet huomioiden, ja tukevat toisiaan keskittyen toimialuekohtaisten kansainvälisen kaupallistumisen esteiden madaltamiseen ja markkinoille pääsyn nopeuttamiseen.


Kuva 2: Innoful Finland toimialueet

On aika kääriä hihat ylös kansallisella tasolla ja samalla painaa kädet saveen. Tehdään alue- ja kaupunkitasoilla visionäärisiä päätöksiä panostuksista ja toimenpiteistä, joilla tähdätään koko suomalaisen yhteiskunnan tulevaan menestykseen – Innoful Finland on tässä yksi tärkeä yhdistävä toimenpidekokonaisuus.

Ensimmäisiä uusien toimialueiden toimintamallien toteutuksia odotetaan syntyväksi vuoden 2022 kuluessa. Useat eri tekijät, kuten kaupunkien ekosysteemisopimukset, erilaiset kansalliset ja EU-tason panostukset, ja kansallinen TKI-tiekartta ovat tukemassa tätä kokonaisuutta – tartutaan siis toimeen ja synnytetään yhdessä uusia kansainvälisiä menestystarinoita, joiden juuret ja merkittävä osa arvon tuotosta sijaitsevat Suomessa.