Syntyykö tutkimuksesta liiketoimintaa – onko sillä merkitystä?

Kirjoittaja: Länsipuro, Tampereen korkeakouluyhteisö

Pirkanmaan korkeakouluista opiskelevat, niistä valmistuvat ja niissä työskentelevät henkilöt muodostavat alueellisesti ja kansallisesti merkittävän osaaja- ja osaamiskeskittymän, joka luo uutta tietotaitoa ja kehittää uutta tietoa, joita korkeakoulut, yhteisöt ja yritykset soveltavat ja hyödyntävät alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Korkeakoulu kiihdyttämönä

Kasvuyritysten määrä on noussut kiihtyvällä tahdilla koko tarkastelujakson 2011-2018 ajan (kuva 1). Keskinopean kasvun yritysten määrä on kasvanut maltillisemmin (kuva 2). Kasvuyritysten määrän vuosittainen kasvunopeus on ollut tarkastelujaksolla keskimäärin 18 % kun keskinopean kasvun yrityksissä vastaava luku on 7 %.

Pirkanmaan korkeakoulut ovat omanlaisiaan kiihdyttämöjä, jotka tukevat yrittäjyyden ja monipuolisen kokemusperäisen tietotaidon kehittymistä, sekä uuden liiketoiminnan syntyä joko uusien yritysten muodossa tai uutena – tai kehittyneempänä - olemassa olevien yritysten liiketoimintana. Instrumentteja ja polkuja on useita, näistä eri tahot hakeutuvat parhaiten tarkoitukseen sopivan kokonaisuuden pariin. Yrittäjyyden kehittämistä tuetaan HUBSissa https://hubs.fi/ ja tutkimuslähtöisiä yrityksiä tuetaan esimerkiksi SpinoutLabissa https://www.spinoutlab.com/

Uuden liiketoiminnan myötä syntyy uusia työpaikkoja, samalla mukana oleville henkilöille kertyy käytännön kokemusta tietotaidon ja tulosten kaupallisesti soveltamisesta. Tätä kokemusta voidaan taas hyödyntää, kun kehitetään keskiasteen ja korkeakoulujen koulutusmenetelmiä ja sisältöjä, ja kun tunnistetaan tutkimusnäkökulmasta kiinnostavia uusia aiheita. Parhaimmillaan vaikutetaan Suomen bruttokansantuotteeseen ja lisätään alueellista, sekä kansallista kilpailukykyä ja kiinnostavuutta – veto- ja pitovoimaa.

Tampereen korkeakouluyhteisön yritysten ja yhteisöjen kanssa toteutettavat tutkimushankkeet tuottavat tuloksia ja tietotaitoa, joiden oikeuksia siirretään kumppaneillemme. Esimerkiksi keksinnöistä noin 35 % siirretään yrityksille tai yhteisöille, jotka edelleen suojaavat niitä ja lisäävät näin omaa kilpailuetuaan.


Kuvituskuva: Unsplash (18.11.2021)

Millaisia yrityksiä tai liiketoimintaa syntyy ja miten?

Syntyvien yritysten ja liiketoimintojen kirjo on hyvin laaja. Yksittäisen henkilön paikallisesta asiantuntija- tai palveluyrityksestä aina monen henkilön tai tahon muodostamaan kansainväliseen yritysryppääseen. Perinteisesti ajatellaan, että tutkimuslähtöiset yritykset olisivat pääsääntöisesti teknologia- tai terveysalueen tutkimuksen tulosta. Näin asia ei ole, sillä merkittävä määrä yrityksiä tai uusia liiketoimintoja perustuu palveluinnovaatioihin sekä palvelutuotantoon liittyvään tietotaitoon. Yhdessä näillä on vahva sosiaalinen ja taloudellinen vaikuttavuus yhteiskuntaamme ja ympäristöömme.

Korkeakoululähtöisiksi yrityksiksi tai liiketoiminnoiksi tunnistetaan parhaiten ne kokonaisuudet, joissa siirretään tulosten, aineistojen tai datan oikeuksia, tai joiden toteuttamiseen tarvitaan joko yliopistossa ja/tai Tampereen ammattikorkeakoulussa työskenteleviä henkilöitä. Näitä yrityksiä on syntynyt viimeisen 25 vuoden aikana lähes 200. Viimeisen yhdeksän vuoden aikana tutkimukseen pohjautuvia yrityksiä on syntynyt erityisesti Business Finlandin (ent. Tekes) tukemana https://www.tuni.fi/fi/palvelut-ja-yhteistyo/tutkimuksesta-liiketoimintaa. Tällaisia kaupallistamishankkeita on korkeakouluyhteisössä toteutettu jo lähes 60, tällä hetkellä aktiivisia kaupallistamishankkeita on kahdeksan ja loppuvuodesta odotetaan rahoitusta ainakin kolmelle uudelle hankkeelle.

Näiden lisäksi syntyy koko ajan enemmän myös opiskelijalähtöisiä yrityksiä, joissa ajatus kaupallistettavasta ideasta on syntynyt opintojen ohessa tai tuloksena esimerkiksi Sprint Innovation festivalin https://www.sprintfestival.fi/ aikana.

Tutkimuslähtöisten tai tietotaitoon perustuvien yrityksien ja liiketoiminnan merkitys

Korkeakouluyhteisön spin-out -portfoliossa on tällä hetkellä yli 20 yritystä, näistä viisi (5) on perustettu vuoden 2021 aikana. Hienointa on se, että pääomasijoituksia on tehty tämän vuoden aikana kolmeen spin out yritykseen. Lisäksi kaksi tutkimuksemme pohjalta kehittynyttä yritystä on tämän vuoden aikana listattu pörssiin, nämä ovat loistavia tiimien aikaansaamia tuloksia.

Muutama vuosi sitten tehtiin kattava selvitys yrityksistä, jotka olivat ponnistaneet silloisesta Tampereen Teknillisestä Yliopistosta. Tulokset olivat vakuuttavia, sillä kerättyjen tietojen perusteella näiden yritysten yhteenlaskettu työllistävä vaikutus oli lähes 6 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihto noin 1,5 miljardia Euroa. Taloudellisen ja työllistävän vaikutuksen lisäksi yrittäjyyden ja korkeakoululähtöisen liiketoiminnan kautta kanavoituu tietoa ja tietotaitoa yhteiskuntamme, ympäristömme ja ihmisten hyvinvoinnin hyväksi.

Korkeakoulujen tutkimuksesta ja koulutuksesta syntyvällä liiketoiminnalla on näkyvä, iso ja uudistava rooli Pirkanmaan ja Suomen toimintaympäristöissä. Kokonaisvaikutus on iso – tällä on merkitystä.