Kohti yhteisiä tulevaisuustekoja

Kirjoittaja: Marko Mäkinen, Suunnittelupäällikkö, Pirkanmaan liitto

Aiempaa selvemmäksi on käynyt, että varautuminen yllätyksiin ja oman toiminnan joustava mukauttaminen muuttuviin olosuhteisiin on välttämätöntä. Tämä koskee niin yrityksiä, oppi- ja tutkimuslaitoksia, kuntia kuin järjestöjäkin. Erityisen kiinnostava tulevaisuuden ennakoinnin näkökulma on innovaatiotoiminnassa, jossa kehitetään uusia tuotteita, palveluja ja konsepteja.


Kuvituskuva: Unsplash (18.11.2021)

Pirkanmaalla alueen yhteistä ennakointia aletaan vuoden lopulla viedä uudelle tasolle TJANSSI -hankkeella, jossa keskeinen idea on systemaattisempi yhteistyö tiedon tuottamisessa, jakamisessa ja hyödyntämisessä. Tavoitteena on organisoida eri tahoilla tehtävä tulevaisuuden ennakointi ja tiedolla johtaminen allianssimaiseksi kokonaisuudeksi, ja erityisenä näkökulmana on Pirkanmaan elinkeinoelämän tulevaisuusorientaation vahvistaminen. Parhaimmillaan uusien mahdollisuuksien näkeminen johtaa konkreettisesti tulevaisuuden tekemiseen.

Hanke on jaettu neljään työkokonaisuuteen, joissa:

  • 1. Valmistellaan ennakointiallianssin toimintamallin rakentaminen ja uudenlaisen, pysyvämmän yhteistyön käynnistyminen.
  • 2. Tuotetaan prototyyppi Pirkanmaan laajuisesta tietokanta- ja indeksointipalvelusta, joka kokoaa yhteen eri puolilla kerättyä tietoa ja tuottaa ennakoivaan analytiikkaan perustuvaa dataa ja ennakointitietoa eri aihealueista.
  • 3. Synnytetään ymmärrys ekosysteemitason tiedolla johtamisen ja ennakointiosaamisen tarpeista ja tuotetaan ekosysteemitason analytiikkaa osaksi Pirkanmaan tietokantapalvelu prototyyppiä.
  • 4. Vahvistetaan alueen toimijaverkoston ja yritysten yhteistä strategista ennakointiosaamista ja erilaisen tiedon käyttöä ja hyödyntämistä.

TJANSSI-hanke tukee Pirkanmaan profiloitumista ennakoivan tietoyhteistyön avulla älykkäästi erikoistuvana alueena, jossa edistetään ekosysteemistä yhteistyötä ja rakennetaan yhdessä tulevaisuuden kehityspolkuja. Hankkeen toteuttajaosapuolia ovat Pirkanmaan liitto, Business Tampere Oy, ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Vuosi 2022 tulee siis olemaan keskeinen ennakointiyhteistyön tiivistämisen vaihe, johon kutsumme mukaan kaikkia tulevaisuuden tekemisestä kiinnostuneita osapuolia!