Kulttuuriympäristöt

Kulttuuriympäristöt ovat ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta syntyneitä ja toisiinsa lomittuvia ympäristöjä, jotka ilmentävät kulttuurihistoriallisia vaiheita ja ajallista kerroksellisuutta.

Orivesi Lyytikkälän Hirsilän kulttuurimaisema

Kulttuuriympäristön arvoja suojellaan maankäyttö- ja rakennuslain perusteella sekä erityislainsäädännön säädöksin ja erillisillä sopimuksilla. Suojelun piiriin kuuluu yksittäisiä kohteita ja laajempia kokonaisuuksia, joilla on merkitystä joko kulttuurihistorian, rakennustaiteen tai rakennustekniikan kannalta. Arvokkaiden kulttuuriympäristöjen säilymistä turvataan aluesuunnittelun keinoin ja kulttuuriympäristöjä ylläpidetään käytännön hoito-, korjaus- ja kunnostustoimilla.

Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 kulttuuriympäristöt jaetaan maisema-alueisiin, maaseudun kulttuurimaisemiin, rakennusperintöön ja kiinteisiin muinaisjäännöksiin. Arvokasta kulttuuriympäristöä on tarkasteltu yhdeksässä maakuntakaavan 2040 taustaselvityksessä. Tarkemmat alueittaiset kuvaukset löytyvät selvitysraporteista.

Maakuntakaavassa kulttuuriympäristömerkinnät ovat pääosin alueiden erityisominaisuuksia. Aluevarausmerkintä osoittaa pääasiallisen maankäytön, mutta yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon myös arvokkaan kulttuuriympäristön suunnittelumääräys. Maisema-alueilla päämaankäyttömerkintä on useimmiten maaseutualue. Rakennetun ympäristön arvokohteet sijaitsevat usein maakuntakaavan yhdyskuntarakenteessa.

Jatka täällä tai alta siirry muiden palveluhin alla olevilla linkeillä.

Orivesi Lyytikkälän Hirsilän kulttuurimaisema
Maisema-alueet

Arvokkaat maisema-alueet ovat laajoja maaseudun ja vesistöjen kulttuurimaisema-alueita ja maisema-nähtävyyksiä, joilla luonto on monimuotoista ja kulttuurivaikutteista, viljelymaisema hoidettua ja rakennuskanta perinteistä. Pirkanmaalaisen maiseman erityispiirteitä ovat harjujaksot ja vesireitit.

Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 selvitykset

Pirkanmaan maakunnallisesti
arvokkaiden maisema-alueiden
päivitysinventointi
Pirkanmaan valtakunnallisesti
arvokkaiden maisema-alueiden
päivitysinventointi.
Esite maisema-alueiden
päivitysinventoinnista
2012-2013

Pirkanmaalla 30.11.2018
Lielahti, Tampere
Rakennetut kulttuuriympäristöt

Arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt ovat maisemakokonaisuuksia pienialaisempia ja sijoittuvat pääosin yhdyskuntarakenteeseen. Kulttuuriympäristöihin sisältyy myös maaseudun rakennetun ympäristön kohteita, kuten ryhmäkyliä. Historialliset tielinjat ovat merkittävä osa kaikkia kulttuuriympäristöjä. Arvokkaat rakennetut ympäristöt sisältävät usein muita arvokkaita kulttuuriympäristön osia, kuten muinaisjäännöksiä tai perinnemaisemia.

Pirkanmaalla on 91 aluetta ja tielinjausta, jotka täyttävät valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön kriteerit.

Maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä on 97. Kulttuuriympäristöt edustavat monipuolisesti rakennuskulttuurin ilmiöitä ja aikakausia, aina 1960-luku mukaan lukien.

Pirkanmaan tärkeimmät rakennuskulttuurin ominaispiirteet liittyvät:

  • Teollisuuteen
  • Yhdistys- ja osuusliiketoimintaan
  • Maakunnan kasvuun
  • Kirkonkyliin
  • Liikenteeseen

Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 selvitykset

Pirkanmaan maakunnallisesti
arvokkaat rakennetut
kulttuuriympäristöt.

Pirkanmaalla 30.11.2018

Orivesi Lyytikkälän Hirsilän kulttuurimaisema
Maaseudun kulttuurimaisemat

Kulttuurimaiseman elementtejä ovat maisemallisesti merkittävät, vuosisatoja viljelyssä olleet pellot, arvokas rakennuskanta ja merkit aiemmasta asutuksesta, kuten muinaisjäännökset.

Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 on osoitettu 174 maaseudun arvoaluetta. Alueiden ominaispiirteet liittyvät perinteiseen rakennuskulttuuriin, pihapiirien sijaintiin ja suhteeseen muihin maisemaelementteihin, kuten peltoihin ja niittyihin, pitkään asuttuina olleisiin rakennuspaikkoihin sekä pitkään viljeltynä tai avoimena olleisiin alueisiin. Alueilla on perinteistä ja vaihtelevaa maisemakuvaa, johon kuuluvat pellon ja metsän rajan polveilevuus ja pienet metsäsaarekkeet.

Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 selvitykset

Kulttuurimaisemat 2016,
Pirkanmaan maisemallisesti
ja kulttuurihistoriallisesti
arvokkaat maatalousalueet.

Pirkanmaalla 30.11.2018
Muinaisjäännökset
Muinaisjäännökset ja argeologinen perintö

Muinaisjäännökset ovat maassa tai vedessä säilyneitä muistoja kulttuurihistoriasta, kuten hautapaikkoja tai hylkyjä. Vain osa muinaisjäännöksistä on havaittavissa maisemassa. Kiinteät muinaisjäännökset on rauhoitettu muinaismuistolailla.

Maakuntakaavassa 2040 on kehittämisperiaate-merkinnällä osoitettu 39 kiinteiden muinaisjäännösten keskittymäaluetta. Kaikki kiinteät muinaisjäännökset on merkitty kaavaselostuksen liitekartalle. Muinais-jäännöksiä löydetään koko ajan lisää ja siksi ajantasaiset tiedot on syytä tarkistaa Museoviraston ylläpitämästä muinaisjäännösrekisteristä ja maakuntamuseon ylläpitämistä tietojärjestelmistä.

Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 selvitykset

Pirkanmaan arkeologisen
perinnön ominais-
ja erityispiirteiden yleiskuvaus.
Pirkanmaan
maakuntakaavaluonnoksen
2040 muinaisjäännösinventoinnit
Merkittävät kiinteiden
muinaisjäännösten keskittymät
Pirkanmaalla
Historiallisten kylätonttien
sijainti Pirkanmaan
taajama-alueilla.
Pirkanmaan historiallisesti
merkittävät tiet,
Pirkanmaan maakuntamuseo 2011

Pirkanmaalla 30.11.2018