Pirkanmaan uhanalaiset lajit ja luontotyypit -selvitys

Pirkanmaan uhanalaiset lajit ja luontotyypit -hankkeessa on koottu luontotietoa ja tarkasteltu Pirkanmaan luonnon tilaa uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien ja luontotyyppien näkökulmasta. Tarkastelu on toteutettu lajien ja luontotyyppien uusimpien uhanalaisuusarviointien tulosten perusteella:

  • Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019 (Hyvärinen ym. 2019)
  • Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018. Luontotyyppien punainen kirja (Kontula ja Raunio 2018)

Hanke on toteutettu pääasiassa kahden tulevan prosessin taustatiedoksi. Pirkanmaalle laaditaan vuonna 2021 alueellinen biodiversiteettiohjelma Suomen ensimmäisten maakuntien joukossa. Tuloksia tullaan hyödyntämään myös tulevassa maakuntakaavaprosessissa. Mahdollisimman ajantasaiset tiedot uhanalaisten lajien ja luontotyyppien esiintymistä, nykytilasta ja niihin kohdistuvista uhkista ovat aluesuunnittelussa keskeistä tietoaineistoa. Alueellisen biodiversiteettiohjelman ja maakuntakaavoituksen kautta hankkeessa kootulla tiedolla ja sen pohjalta laadituilla toimenpide-ehdotuksilla on mahdollisuus vaikuttaa konkreettisesti monimuotoisuuskadon pysäyttämiseen Pirkanmaalla.

Hanke on toteutettu yhteistyössä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Pirkanmaan liiton ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kesken. Hankkeen ovat rahoittaneet Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto. Hankkeessa koottiin yhteen Pirkanmaata koskevat uhanalaisten lajien ja luontotyyppien havaintopaikka-aineistot sekä luontotyyppien tilatietoa eri tietojärjestelmistä.

Suomen luonnon tila ei uusimpien arviointien mukaan ole kohenemassa, vaan luonto köyhtyy edelleen. Lähes puolet luontotyypeistä ja 12 % eliölajeista on uhanalaisia (Kontula ja Raunio 2018; Hyvärinen ym. 2019). Monimuotoisuuskadon pysäyttämistä pidetään kuitenkin mahdollisena, mutta se edellyttää laajaa ja läpileikkaavaa muutosta yhteiskunnan toimintatavoissa (Raunio ym. 2019). Mukaan muutokseen on saatava kaikki tahot valtiosta ja kunnista yrityksiin, maanomistajiin sekä yksityisiin kansalaisiin. Yksi myönteisen kehityksen edellytys on parempi tietopohja uhanalaisista lajeista ja luontotyypeistä, mikä edistää luonnon kestävämpää hyödyntämistä ja luontoviisaita ratkaisuja.


Selvityksen avoimet paikkatietoaineistot ovat tarkasteltavissa karttasovelluksessa.