Tietoyhteistyötä allianssimallilla – Startup-allianssi ja sen tietojohtaminen käynnistyivät tukemaan ekosysteemin kehittämistä

Kirjoittaja: Anniina Heinikangas

Startup-allianssi on Pirkanmaalla kehitetty uusi toimintamalli, joka käynnistyi vuoden 2020 alussa. Startup-allianssin avulla alueen julkiset toimijat pyrkivät kanavoimaan yhteen päätöksentekoa, tietoa ja resursseja startupien kehittymisen ja yrityskasvun tueksi. Tavoitteena on edistää startup-ekosysteemin kehittymistä Pirkanmaalla, jäsentää julkisten toimijoiden roolia siinä ja parantaa kasvuhakuisten yritysten tarvitsemia palveluita.

Allianssi on ennen kaikkea strateginen yhteistyöpöytä. Sen jäsenorganisaatioita ovat Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan TE-toimisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen kaupunki, Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy ja Tampereen yliopisto. Toimintamalli on luotu yhteistyössä alueen toimijoiden ja Sitran kanssa.

Tiedolla johtamisen ja monitoroinnin tarve tunnistettiin merkittäväksi osaksi startup-allianssin toiminnallisuuksia heti allianssityön suunnitteluvaiheissa. Startup-ekosysteemi on jatkuvassa muutoksessa oleva kokonaisuus. Tämän takia allianssin tulee aktiivisesti analysoida ekosysteemin kehittymistä ja arvioida myös oman toimintansa vaikutuksia evoluutiossa. Startup-allianssi voi toimia mahdollistajana, esiin tuojana ja lähettiläänä ekosysteemille. Viisaiden valintojen tueksi tarvitaan riippumattomasti tuotettua ja kauaskatsantoista tietopohjaa, tilannetietoisuuden lisäämistä ja analyysia muutosdynamiikasta.

Allianssitoimijoiden yhteisellä päätöksellä Pirkanmaan liitto on vastannut ensimmäisen toimintavuoden puheenjohtajuudesta ja lisäksi koordinoinut ja mallintanut Startup-allianssin tiedolla johtamisen kokonaisuutta. Tiedollisen yhteistyön ja tietopohjan rakennetta työstettiin kevätkaudella kahdessa työpajassa Startup-allianssin johtoryhmän kanssa. Lisäksi on käyty keskusteluja alueen startup-allianssin ennakoiva vaikuttavuusarviointi (EVA), Pirkanmaan innovaatiotilannekuvaverkoston ja Tampere Region Growth Monitorin kehitystyöhön osallistuneiden kanssa. Syksyllä startup-allianssi on osallistunut myös innovaatiotilannekuvan ja Tampere Region Growth Monitorin yhteiseen työpajaan.

Startup-allianssin ennakoiva vaikuttavuusarviointi (EVA) Tampere Region Growth Monitor

Mikä Pirkanmaan startup-allianssi?

”Allianssiyhteistyö rakentaa edellytyksiä entistä vahvempaan yhteiseen koordinaatioon, tiedonvaihtoon sekä ennakoivaan reagointiin ja selkeämpään roolitukseen startup-ekosysteemin kehittämisessä. Strategisen allianssin kautta on mahdollista välttää päällekkäistä toimintaa ja sitä kautta vaikuttaa voimavarojen tehokkaaseen käyttöön sekä saada aikaan pitkäjänteisempää kehitystyötä ja pysyvämpiä rakenteita ja rahoitusta startupien tukemiseksi. Näiden seurauksena Pirkanmaan ja Tampereen on myös mahdollista saavuttaa parempi näkyvyys kansainvälisenä startup-keskittymänä.”

”Ekosysteemin selkeästi havaittava kehittyminen ja vaikutukset syntyvät useiden ketjuuntuneiden vaikutusten kautta ja lopullisten päämäärien saavuttaminen vie aikaa useita vuosia. Osa tuloksista ja vaikutuksista syntyy kuitenkin huomattavasti nopeammalla aikataululla. - - Seurannalla on tärkeä merkitys mm. toiminnan johtamisen näkökulmasta, päätöksenteon tukena sekä myös toimijakentän motivaation ylläpitämisessä, kun panostuksia voidaan suunnata oikeisiin asioihin ja tuottaa tietoa ennalta pitkällä aikavälillä syntyvistä vaikutuksista.”

Lainaukset: Pirkanmaan startup-allianssin ennakoiva vaikuttavuusarviointi (EVA).

Lue lisää startup-allianssista innovaatiotilannekuvasta 2019.


Startup-allianssi on myös tietoallianssi

Yhteisten keskustelujen perusteella linjattiin muun muassa Startup-allianssin tiedolla johtamisen periaatteet. Allianssin tiedolla johtamisen mallin keskeisiä arvoja ovat avoimuus, luottamus ja jokaisen allianssin jäsenen oikeus ja vastuu osallistua jaetun tietopääoman rakentamiseen. Periaatteita ovat:

 • Tiedolla johtaminen on yhteistä työtä.
 • Allianssin jäsenet tuovat tietoa yhteiseen pöytään omista organisaatioistaan, kun sillä on merkitystä toimenpiteiden ja jaetun tilannetietoisuuden kannalta.
 • Pidetään huolta jatkuvuudesta ja sitoudutaan toteuttamiseen; kehitetään tekemisen tapoja kokemusten ja ajankohtaisten tarpeiden pohjalta.

Vuotuinen syvempi tarkastelu sovittiin tapahtuvan Pirkanmaan innovaatiotilannekuvan yhteydessä syyskaudella, jolloin tulokset ovat hyödynnettävissä muun muassa seuraavan vuoden toimintoja suunnitellessa. Innovaatiotilannekuva tarjoaa valmiin tietoverkon, jo seurannassa olevia, soveltuvia indikaattoreja ja vuotuisen toimintamallin, johon startup-allianssin tiedolla johtamisen yhteistyö voidaan kytkeä. Vastavuoroisesti startup-allianssin toimintakentän monitorointi syventää innovaatiotilannekuvan tulkintoja TKI-kentän ja elinvoiman kasvusta alueella.

Seurannan kohteet ja työkalut rakentuvat

Tarvittavan tietopohjan aineksia koostettiin keskusteluissa kehikon avulla, jolla toimijat pohtivat seurannan keskiöön nostettavia ydin-indikaattoreita, toimintaympäristön dynamiikasta kertovia tekijöitä sekä itse Startup-allianssin toiminnan vaikuttavuuden mittaamista.


tietoallianssin tietomalli

Kuva 1: Indikaattorien ulottuvuudet

Keskeisimpiä määrällisiä ydintietoja ovat startup-, kasvu-, ja kasvuhakuisten yritysten lukumäärä ja näiden kehitys. Tiedon saatavuutta haastaa, että startup-yritysten tai kasvuhakuisten yritysten määrää ei saada mistään valmiina. Käytettävän tiedon luotettavuuteen ja yhteisen määritelmän hyödyntämiseen yritysten paikantamisessa on kiinnitettävä huomiota. Tiedonhankinta edellyttää resursointia. Tukitietoa yritysten kehitysnäkymistä on saatavissa vain täsmätutkimuksilla, kuten Tampereen kaupungin tilaaman startup-tutkimuksen avulla.

Startup-yrityskentän määrällisen kehittymisen lisäksi allianssitoimijoilla on suuri tarve tietää, miten ja mille aloille kasvuhakuisia yrityksiä syntyy, miten startupit onnistuvat keräämään rahoitusta ja yksityisiä sijoituksia ja missä vaiheessa yritykset alkavat työllistää. Kasvavien yritysten polkua kasvuhakuisesta yrityksestä startupiksi ja edelleen kasvuyritykseksi ei ole kattavasti selvitetty. Vuosittaisia yrityslistoja koostamalla ja seuraamalla voidaan saavuttaa tietoa, kuinka moni yritys edelleen säilyttää saman aseman, kasvaa eteenpäin tai poistuu listoilta esimerkiksi toiminnan loputtua, fuusioiduttua tai muuton vuoksi.

Kehitteillä oleva Tampere Region Growth Monitor on monitorointityökalu, joka kerää yhteen tietolähteitä startup-yrityksistä, kasvuhakuisista yrityksistä ja kasvuyrityksistä. Lisäksi työkalussa esitetään tietoja muun muassa rahoituksesta ja hautomoiden ja kiihdyttämöjen toiminnasta. Growth Monitor tarjoaa kootusti visualisointeja startup-kentän kehityksestä ja esimerkiksi Pirkanmaan kunnittaisista painottumisista. Growth Monitorin kehitystyö on edennyt pilottivaiheeseen asti, ja se valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Työkalua kehitetään 6Aika-rahoitteisessa Kasvun ekosysteemit -hankkeessa.

Erilaisilla toimintaympäristön indikaattoreilla voidaan saavuttaa tukitietoa, millaisia muutoksia on tapahtunut aluetaloudessa, osaaja- ja yrittäjäkentällä tai pehmeämmissä yhteisön, ilmapiirin ja vetovoiman signaaleissa. Esimerkiksi Pirkanmaan innovaatiotoiminnan perusmittareissa seurataan jo useita tarkoitukseen soveltuvia indikaattoreita.

Liiketoiminnan ja kaupallistamisen tukeminen

 • startup-yritysten kehittyminen eri vaiheisiin: pre-startup, startup, growth (i)
 • startup-yritysten määrän kasvu (i)
 • uudet liiketoiminta-alueet (i)
 • startup-yritysten liikevaihdon kasvu (i)

Osaamisen kehittymisen ja kompetenssien lisääminen

 • opiskelija- ja henkilöstölähtöisen yrittäjyyden määrän kasvu (i)
 • liiketoimintasuunnittelun ja prosessien tehostuminen ja startupien menestyminen
 • ekosysteemin menestymiskyvykkyyden kasvu

Verkostoituminen ja yhteistyöalustat

 • startupien ja muun ekosysteemin välisen yhteistyöverkoston kehittyminen
 • isojen ja keskisuurten veturiyritysten ja startupien yhteistyö (i)
 • kansainvälisten startup-yrittäjien sijoittuminen alueelle (i)

Kysynnän vahvistaminen/ ”tienavaajan polku”

 • investointien määrän kasvu alueelle (i)
 • alueen tunnettuuden ja imagon parantuminen (i)
 • alueen näkyvyyden paraneminen maailmanlaajuisesti (startup-rankingit) (i)

Indikaattoripohjaa työstettiin myös yhdessä startup-yhteisön edustajien kanssa. Keskusteluissa nousi esiin huomioita yhteisön kokemuksiin perustuen ja hyviä vinkkejä muilla alueilla tehdystä monitoroinnista. Esimerkiksi

Virossa

Latviassa

on maakohtaisia startup-monitoreja, joissa yrityksiä nostetaan esiin niiden kasvuvaiheen, liiketoimintamallin, toimialan, teknologian sekä liikevaihto-, vero- ja työllistävyysvaikutusten perusteella. Monitoreja yhdistää, että startupit voivat itse ilmoittautua listalle ja myös muokata omia tietojaan. Ominaisuus aktivoi startupeja liittymään osaksi digitaalista ekosysteeminäkymää. Benchmarkatuissa työkaluissa on hyödyllisiä oppeja sovellettavaksi Pirkanmaallakin esimerkiksi Growth Monitorin jatkokehityksessä.

Keskusteluissa yhteisön kanssa nousivat kehitettävinä tietotarpeina esiin muun muassa startupien ja tiimien koostumus, markkinakohdeanalyysit, startupien exitit ja ensimmäisen listautumisannin menestyminen sekä rahoituksen muuttujat kuten esimerkiksi joukkorahoituskampanjat ja yksityisten sijoittajien kehittyminen sijoittajapolulla. Kiinnostavaa tietoa olisi myös muun muassa startupien uudelleen sijoittuminen alueelle täydentämään syntyvien ja poistuvien yritysten näkymää.

Startup-allianssin oman toiminnan vaikuttavuuden seuranta on pääosin laadullista työtä, jota allianssi voi tehdä itsearviointina, tarvittaessa erillisselvityksin ja myös yhteistyössä startup-yhteisön kanssa. Vaikuttavuustavoitteet sidotaan allianssin strategisiin tavoitteisiin. Asiakasnäkökulma korostuu toimenpiteitä arvioitaessa. Vaikuttavuuden arvioinnin kohteena voivat olla esimerkiksi onnistuminen julkisten startup-palvelujen koordinaatiossa, tuen antamisessa alueen startup-yhteisölle ja tiedonkulun lähentymisessä organisaatioiden välillä.

Allianssimallisen orgaaninen tiedolla johtaminen on jotain, jota ei tiettävästi ole aikaisemmin mallinnettu tai viety toteutukseen asti. Allianssin ensimmäisen toimintavuoden kehitystyössä on hyödynnetty kokemuksia ja periaatteita muun muassa Startup-allianssin peruskirjasta, Startup-allianssin ennakkovaikutusten arvioinnista, Julkinen sektori startup-ekosysteemissä -pelikirjasta ja verkostomaisen Pirkanmaan innovaatiotilannekuvan prosessista.

Startup-allianssi tiedollajohtamisen malli esitys.