Tutkimus- ja demonstraatioympäristöt innovaatioiden vauhdittajana

Kirjoittajat: Hanna-Greta Puurtinen, Petri Pohjola, Timo Rainio

Tampereen ammattikorkeakoulu

Visualisointi: Krut Oy

Tutkimuksen vaikuttavuuden vaatimukset ovat nousseet keskustelun ytimeen, kun pohditaan tulevaisuuden maailmaa ja sitä rakentavia kestäviä ratkaisuja. Huomio on keskittynyt jo olemassa olevien sekä uusien tutkimus- ja demonstraatioympäristöjen tehokkaampaan hyödyntämiseen, vaativathan nämä usein suuria investointeja ja panostuksia sekä uuden teknologian että korkean asiantuntijuuden suhteen. EU:ssa on useita aloitteita yhteiseurooppalaisille tutkimus-, demonstraatio- ja innovaatioinfroille, ja samoin Suomen kansallisessa TKI-tiekarttatyössä on tunnistettu tarve näiden ympäristöjen palvelumallien kehittämiselle.

TAMK yhdessä Pirkanmaan Liiton kanssa on osana kansainvälisen InnoHEIs-hankkeen Pirkanmaan TKI-infraselvitystä haastatellut innovaatioympäristöjen toimijoita. Haastatteluissa korostui innovaatioympäristöjen hyödyntämisen merkitys kotimaisen valmistavan teollisuuden kehittymisessä.

Tampereeen ammattikorkeakoulu

Kuva 1. TAMK FieldLab demonstraatio- ja innovaatioympäristönä (Lähde: sites.tuni.fi/fieldlab/)

Globaalissa teollisuuden arvoverkkojen murroksessa on tärkeää tuoda tutkimuksen osaaminen nopeasti suomalaisyritysten käyttöön. Osaaminen ja koulutustaso ovat oleellisia tekijöitä suomalaisten yritysten TKI-toiminnan kasvattamisessa. Uusien työntekijöiden oikean osaamisen lisäksi yritykset tarvitsevat henkilöstön osaamisen päivitystä, ja teknologian kehityksen nopeutuvat syklit korostavat tätä tarvetta. Vuoropuhelu teollisuuden ja tutkimustoiminnan välillä tuo uusia innovaatiosyötteitä ja ohjaa osaamisen kehitystä kohti teollisuuden tarpeita.

Tutkimuksen ja innovoinnin välisen kuilun kaventaminen vaatii kokeilua ja testausta oikeassa toimintaympäristössä sekä osaamisen siirtoa tuloksia ja uutta teknologiaa hyödyntäville yrityksille. Näissä toiminnoissa TAMK hyödyntää Knowledge Transfer Charter (KTC) -prosessia. Prosessi perustuu ajattelumalliin, jossa tutkimustuloksia rikastutetaan ja sovelletaan yritysten hyödynnettäväksi. KTC-prosessissa tuetaan yrityksiä uusien teknologioiden kokeiluissa, integroinnissa ja pilotoinnissa. Samalla autetaan yrityksiä arvioimaan uuden teknologian teollista toteutettavuutta omassa toimintaympäristössään sekä löytämään uusia ratkaisuja omiin liiketoimintahaasteensa.

Tutkimushankkeissa saavutettujen tulosten ja uusien teknologioiden soveltaminen sekä tarvittavan osaamisen siirtäminen vaativat panostusta ja tukea korkeakouluilta. TAMK FieldLab soveltuu kokeilu- ja oppimisalustaksi erityisesti Industry 4.0 -teemoihin. TAMK hyödyntää KTC-prosessia parhaillaan mm. luomaan uusia ratkaisuja uusien pintamateriaalien ja niiden puhdistusmenetelmien kehittämiseen BF-rahoitteisessa Pintahygienian kehittäminen muuttuvassa epidemiatilanteessa -hankkeessa.

https://projects.tuni.fi/pihy/

Tampereeen ammattikorkeakoulu

Kuva 2. TAMKin Knowledge Transfer Charter KTC (Kuva: Puurtinen, Pohjola, Siivonen, 2020)

Oletko kiinnostunut löytämään uusia ratkaisuja liiketoiminnan haasteisiin teknologiakokeiluin, integroinnin ja pilotoinnin kautta? Ota yhteyttä, autamme yritystänne arvioimaan uuden teknologian teollista hyödynnettävyyttä.

InnoHEIs (2019-2023) on EU:n Interreg Europe –ohjelman osarahoittama hanke, joka pyrkii parantamaan erityisesti korkeakoulujen tutkimus- ja innovaationinfrojen tehokkuutta ja saavutettavuutta viidessä eri EU-maassa.

https://www.interregeurope.eu/innoheis/

Klikkaa alta siirtyäksesi tutkimaan kahta muuta visualisoitua Pirkanmaalaista TKI-ekosysteemiä (Healthtech & wellbeing ja Smart city).
TKI-ekosysteemien visualisoinnit